top of page

 

 

MEDNIEKU FESTIVĀLA "MINHAUZENS 2024" NOLIKUMS
 

 

Festivāla rīkotāji: Latvijas Mednieku asociācija, Saldus novada pašvaldība

Festivāla devīze: Minhauzens nemelo un uzvar godīgi!

Mērķis: Popularizēt medību tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu, izglītojot medniekus un sniedzot iespēju izjust mednieku garu – jautrību, draudzību un azartu.

Laiks un vieta: 2024. gada 2. un 3. augusts, Saldus novads, Smuku muiža.

Dalībnieki: festivālā aicināti piedalīties mednieki, mednieku formējumi un to līdzjutēji, veidojot komandas. Minimālais dalībnieku skaits komandā - 15. Dalībnieku vecums, dzimums un meistarība pārstāv tikai vienu komandu, un startē tikai vienā disciplīnā.

Pieteikumi: Pieteikt komandu dalībai festivālā iespējams festivāla mājaslapā www.minhauzensfest.lv. Komandu dalībai festivālā iespējams pieteikt līdz 26. jūlijam (ieskaitot). Pieteikumā jānorāda aptuvens dalībnieku un līdzjutēju skaits, kas apmetīsies telšu nometnē, obligāti – kontaktpersona, vēlams informēt par iespējamu ierašanos ar autobusu (virs 12 vietām). Starta numuru komanda iegūst atbilstoši pieteikuma iesūtīšanas secībā.

Iepriekš sagatavotu vārdisku pieteikumu atbilstoši formai (1.pielikums) ar komandas dalībniekiem, norādot sacensību disciplīnas, kurās tie piedalīsies, un dalībnieku parakstītu apstiprinājumu par sava veselības stāvokļa atbilstību un drošības noteikumu ievērošanu katras komandas pārstāvis iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi minhauzens@latma.lv līdz 26. Jūlijam (ieskaitot).

Pieteikums tiek pilnībā apstiprināts pēc dalības maksas iemaksas.

Dalības maksa: Minimālā maksa vienai komandai neatkarīgi no dalībnieku skaita 300 EUR, ieskaitāma līdz 29. jūlijam.

 

Saņēmējs:

 Latvijas Mednieku asociācija

Reģ.nr. 50008051581

Banka: SEB banka

Konts: LV48UNLA0034302483100

Dalībnieku apmešanās: telšu pilsētiņā komandai ierādītā vietā, kurā izvieto līdz paņemtās teltis. Nometnes vietas izvēle tiks veikta, balstoties uz norādīto komandas sastāvu pieteikšanās anketā attiecīgi pieteikšanās secībā un vietas pieejamībā.

Drošības un kārtības noteikumi:

  • Sacensību vietas atrodas tuvu cita citai, lai iespēju robežās dalībniekiem un līdzjutējiem festivāla laikā nebūtu jāizmanto automašīnas.

  • Dalībnieki nakšņo savās teltīs un par savas mantas drošību komandas atbild paši.

  • Atļauts lietot tikai grilus. Grilu ogles drīkst izbērt tikai tam norādītās vietās.

  • Katra komanda ir atbildīga par atkritumu savākšanu savas nometnes teritorijā.

  • Par peldēšanos ūdenstilpnēs festivāla norises vietās atbild festivāla dalībnieki.

  • Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku rīcību, saistošo likumdošanas normu pārkāpumiem, nelaimes gadījumiem.

  • Par huligānisku vai aizskarošu uzvedību pasākuma laikā pēc organizatoru lēmuma dalībnieks vai komanda var tikt diskvalificēti.

  • Medību šaujamieročus atļauts pārvadāt, pārnēsāt, glabāt un lietot atbilstoši pastāvošajām normatīvajām prasībām un sacensību nolikumam. Šaujamieročus atļauts izņemt no ieroču somām un salikt tikai šautuvju šaušanas līnijā. Ar šaujamieroci aizliegts rīkoties personai, kura ir alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu iespaidā.  Noteikumu neievērotāji pie šaušanas sacensībām netiek pielaisti vai arī netiek ieskaitīti viņu rezultāti. Par šaujamieroča uzglabāšanu un lietošanu atbild tā īpašnieks.

  • Pārvietošanās ar transporta līdzekļiem nometnes teritorijā un festivāla norises vietās atļauta atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem un organizatoru norādēm.

  • No 22:00 līdz 06:00 dalībnieku pārvietošanās festivāla norises vietās ar transporta līdzekļiem aizliegta.

Sacensību norise un vērtēšana: komandas vai to pārstāvji sacenšas 13 sacensību veidos, izcīnot vietu atbilstoši to nolikumiem.

Komandu kopvērtējums: piedalās visas pieteiktās komandas. Ja komanda startējusi mazāk nekā 7 sacensību veidos, tā kopvērtējumā netiek vērtēta. Komandu dalībnieku iegūtie vērtējumi disciplīnās tiek skaitīti kopā. Vienāda rezultāta gadījumā vieta tiek dalīta proporcionāli kopējam komandu skaitam. Ja kādā no sacensību veidiem komandai nav vērtējuma, tā šajā veidā iegūst dalītu pēdējo vietu proporcionāli kopējam komandu skaitam.

Augstāku vietu kopvērtējumā iegūst komanda ar mazāko vietu summu. Vienāda rezultāta gadījumā vietu izšķir „Medību gudrības”.

Vispārējie nosacījumi:

Komanda starta numuru iegūst atbilstosi tādā secībā, kādā pieteikusi dalību festivālā “Minhauzens 2023”, šis pats numurs izmantots arī telšu pilsētiņas vietā.

Katru disciplīnu pārstāv viens dalībnieks vai dalībnieku grupa no komandas atbilstoši disciplīnu nolikumam.

Dalībnieki sacensību laikā ievēro attiecīgo sacensību veidu drošības noteikumus.

Sacensību tiesnesim ir tiesības nepielaist pie starta vai anulēt rezultātus, iesniedzot rakstisku pamatojumu galvenajam tiesnesim.

Viens dalībnieks nedrīkst startēt vairākās šaušanas disciplīnās.

Lai noskaidrotu nedalītas vietas, var tikt organizēta atkārtota sacensība. Neierašanās gadījumā uz atkārtotu startu tiek piešķirta zemākā no dalītajām vietām.

Protesti tiek izskatīti, balstoties uz rakstiskiem un neapstrīdamiem argumentiem pēc

EUR 70 nodrošinājuma iemaksas.

Apbalvošana: tiek apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji atsevišķos sacensību veidos un pirmo 6 vietu ieguvēji kopvērtējumā. Sacensību organizatori un atbalstītāji var piešķirt papildus balvas.

Informācijas apmaiņa: jautājumi, priekšlikumi, pieteikumi sūtāmi uz e-pastu: minhauzens@latma.lv.

bottom of page